Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenfor fremgår Ricken A/S’ salgs- og leveringsbetingelser, som finder anvendelse mellem bestilleren og Ricken A/S i det omfang de ikke fraviges ved skriftlig aftale imellem Ricken A/S og bestilleren.


1.0 Tilbud og aftale

1.1. Tilbud er bindende for Ricken A/S i 14 dage fra tilbudets dato at regne.

1.2. Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af Ricken A/S. I tilfælde, hvor bestilleren ikke afgiver udtrykkelig accept, er aftale indgået, når Printfactory A/S har afgivet ordrebekræftelse af en modtaget bestilling.

2.0. Pris

2.1. Alle priser er ekskl. moms, afgifter og forsendelse.

2.2. Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud gældende niveau for lønninger, materialepriser og øvrige omkostninger.

2.2.1. Har bestilleren anmodet Ricken A/S om at udarbejde skitser, layout, rentegning, tekstforslag, prøvetryk m.v. er Ricken A/S berettiget til at få dette arbejde betalt med Ricken A/S’ til enhver tid gældende timetakst.

2.2.2. Såfremt der i tiden fra aftaleindgåelse og frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller øvrige omkostninger, er Ricken A/S berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.

2.2.3. Såfremt der i tiden fra aftaleindgåelse og frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller øvrige omkostninger, er bestilleren berettiget til at kræve prisen reguleret med sådanne dokumenterede fald.

2.2.4. Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende valuta i danske kroner. Ved kursændringer forbeholder Ricken A/S sig retten til at ændre prisen tilsvarende, hvis betaling ikke er indgået.

2.3. Ud over den tilbudte eller aftalte pris, er Ricken A/S berettiget til at kræve betaling for:

2.3.1. Arbejde, der påløber som følge af, at det grundmateriale bestilleren har givet Ricken A/S, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet, mangelfuldt eller der foretages rettelser i det leverede materiale, efter arbejdet er påbegyndt. Der beregnes minimum 15 minutter til Ricken A/S’ til enhver tid gældende timesats. Overstiger tiden for dette arbejde mere end en halv time orienterer Ricken A/S bestilleren, inden arbejdet sættes i gang.

2.3.2. Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.

2.4. Alle priser er beregnet for levering på Ricken A/S’ adresse i Viborg (Vævervej 1, DK-8800 Viborg).

Omkostninger til transport udover denne adresse og til transportforsikring betales af bestilleren ud over den aftalte pris, jf. pkt. 4.

2.5. Ønsker bestilleren – og påtager Ricken A/S sig – at opbevare færdigt arbejde eller ejendom, som ikke tilhører Ricken A/S, betaler bestilleren vederlag herfor, ud over den aftalte pris.

3. Ejendomsforbehold

3.1. Samtlige varer købt af Ricken A/S, forbliver Ricken A/S’ ejendom, indtil endelig betaling af samtlige fordringer inkl. renter og omkostninger, har fundet sted.

3.2. Såfremt bestiller misligholder sin betalingsforpligtelse, er Ricken A/S berettiget til at tilbagetage det solgte, hvis forholdet ikke bringes i ordren senest 10 dage efter Ricken A/S’ anmodning herom. Tilbagetagelsen sker om nødvendigt med fogedrettens hjælp.

4. Levering og risikoens overgang

Leveringsstedet er Ricken A/S’ firmaadresse. Al forsendelse, ud over Ricken A/S’ firmaadresse, sker for bestillerens regning, jf. pkt. 2.4. og risiko. Ricken A/S forsikrer kun en leverance, såfremt bestilleren fremsætter skriftlig begæring herom og i så fald kun for bestillerens regning.

5. Leveringsomfang

5.1. Det aftalte oplag må af Ricken A/S overskrides med 5%.

5.2. I de tilfælde, hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end Ricken A/S, har Ricken A/S ret til en rimelig overlevering ud over 5% af aftalt oplag, dog højest svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelse.

6. Betaling

6.1. Betalingsbetingelser fremgår af ordrebekræftelse samt faktura.

6.2. Finder betaling ikke rettidigt sted, beregnes renter fra forfaldsdagen i henhold til Rentelovens bestemmelser herom, svarende til Danmarks Nationalbanks udlånsrente, reguleret hvert år pr. 1/1 og 1/7 med tillæg af 5%.

6.3. Ved fremsendelse af rykkerskrivelser, beregner Ricken A/S sig et gebyr på kr. 150,- pr. gang.

6.4. På Ricken A/S’ anmodning er bestilleren til enhver tid forpligtet til at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling eller yde forudbetaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er Ricken A/S forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed. Såfremt bestilleren ikke opfylder den nævnte forpligtelse senest 10 dage efter Ricken A/S’ anmodning herom, er Ricken A/S berettiget, men ikke forpligtiget til at hæve den aftale, der er indgået mellem parterne helt eller delvist.

6.5. Er bestillerens forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er Ricken A/S berettiget til delvis fakturering.

7. Ejendomsret, ophavsret m.v.

7.1. Skitser, layout, rentegning, tekstforslag, skabeloner o.l. uanset med hvilken teknik disse er fremstillet og uanset på hvilken måde de opbevares, tilhører Ricken A/S og må ikke uden Ricken A/S’ godkendelse overlades til tredjemand.

7.2. Hvad Ricken A/S har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe til brug for leverancen, det være sig forarbejdet eller mellemprodukter, såsom reproduktions- og trykmedia, uanset med hvilken teknik disse er fremstillet, opbevares/arkiveres ikke efter levering af ordren. Ricken A/S har som udgangspunkt intet ansvar for tab eller beskadigelse, jfr. nærmere pkt. 10.5.

7.3. Det i pkt. 7.2. omhandlende må alene anvendes til arbejder for bestilleren.

8. Forsinkelse og leveringstid

8.1. Med de i pkt. 8.2. nævnte forbehold, finder levering sted på den med bestilleren aftalte tid. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder levering sted, når Ricken A/S’ arbejde er færdigt.

8.2. Forsinkes eller forhindres levering på grund af nogen af de under pkt. 10.1 nævnte omstændigheder eller bestillerens handling eller undladelse, har Ricken A/S ret til en tilsvarende forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen. Skulle en begivenhed som ovennævnte bevirke, at opfyldelse af Ricken A/S leveringsforpligtelser fordyres for Ricken A/S er Ricken A/S forpligtet til at gennemføre disse, såfremt bestilleren erklærer at holde Ricken A/S skadesløs ved betaling af den af Ricken A/S beregnede merpris.

8.3. Har bestiller ikke anmodet om levering på et nøjagtigt bestemt tidspunkt, kan ophævelse som følge af forsinkelse først ske

efter, at Ricken A/S skriftligt er anmodet om at overholde aftalt leveringstidspunkt og kun, hvis levering ikke finder sted senest 3 dage efter denne anmodning.

8.4. Indtræffer forsinkelser, er bestilleren med det af pkt. 8.2. følgende forbehold, berettiget til at hæve aftalen, såfremt bestilleren samtidig med aftalens indgåelse skriftligt har præciseret, at levering sker på et nøjagtigt bestemt tidspunkt.

9. Mangler

9.1. Der kan forekomme farveafvigelser på +/- 5 %.

9.2. Variationer i størrelser på +/- 2 % kan forekomme.

9.3. Ricken A/S har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur eller prøvetryk.

9.4. Mindre afvigelser fra godkendt farveprøve eller aftalt specifikation, berettiger ikke bestilleren til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.

9.5. Viser leverancen sig at være mangelfuld, er bestilleren forpligtet til straks at reklamere skriftligt herover til Ricken A/S. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren ikke inden 8 dage fra leveringen har fundet sted, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. Ricken A/S er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid.

9.6. I tilfælde af reklamation, skal leverancen returneres til Ricken A/S for besigtigelse og stillingtagen. Bestiller betaler returfragt til Ricken A/S. Såfremt Ricken A/S giver medhold i reklamationen, refunderer Ricken A/S rimelige udgifter til fragt til bestilleren.

9.7. Såfremt bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen, hæfter Ricken A/S ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil.

9.8 Såfremt bestilleren ikke ønsker en farveprøve, bortfalder bestillerens reklamationsret over farver og evt. fejl i print, der kunne have været opdaget ved en farveprøve.

10. Ansvar

10.1. I tilfælde af forsinkelse kan Ricken A/S ikke gøres ansvarlig, hvor forsinkelse kan tilskrives: arbejdskonflikter af enhver art, fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, og i øvrigt enhver omstændighed, som Ricken A/S ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden force majeure lignende situation.

10.1.2 I tilfælde af mangler ved det leverede, har Ricken A/S intet ansvar, hvor manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget beskadigelse af produktionen.

10. Ansvar

10.1. I tilfælde af forsinkelse kan Ricken A/S ikke gøres ansvarlig, hvor forsinkelse kan tilskrives: arbejdskonflikter af enhver art, fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, og i øvrigt enhver omstændighed, som Ricken A/S ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden force majeure lignende situation.

10.1.2 I tilfælde af mangler ved det leverede, har Ricken A/S intet ansvar, hvor manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget beskadigelse af produktionen.

10.2. Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 10.1. omhandlende ansvarsfrihed, hvis årsagen er en af Ricken A/S’ underleverandørers forsinkelse eller manglende udførelse af arbejdet som følge af en af de i pkt. 10.1 nævnte omstændigheder eller underleverandørens ophør.

10.3. I tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede, hæfter Ricken A/S ikke for driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand, jf. dog pkt. 10.4.

10.4. Ricken A/S har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager Ricken A/S sig ansvar overfor tredjemand i anledning af bestillerens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren Ricken A/S skadesløs for et sådant ansvar.

10.5. Ricken A/S har intet ansvar for tab eller beskadigelse af materiale, som f.eks. originaler, materialer, o.l. som ikke er Ricken A/S’, men som er overladt til denne af bestilleren med henblik på opbevaring, herunder opbevaring af arbejder, 
Ricken A/S har udført, jf. pkt. 2.5.

Ricken A/S er dog ansvarlig såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af Ricken A/S. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang. Hvis materiale ønskes retur skal der gøres klart opmærksom på dette ved levering af materialet – hertil skal det leveres med frankeret retur-emballage.

10.6. Ricken A/S er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed.

Ricken A/S er kun ansvarlig for erhvervstingskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at han eller hans folk har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved bestillerens kontrol af de leverede produkter. Ricken A/S er dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes på bestillerens eller andres produktion, på produkter, der emballeres i/etiketteres med de leverede produkter, eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår, medmindre det dokumenteres, at der fra Ricken A/S’ side er handlet med grov uagtsomhed.

Ricken A/S hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. I tilfælde af, at Ricken A/S i anledning af en erhvervstingskade bliver pålagt et ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for Ricken A/S’ ansvar, er bestilleren pligtig at holde Ricken A/S skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger.

11. Underleverandører

Ricken A/S er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

12. Periodiske skrifter

Hvis der med bestilleren af periodiske skrifter ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist på 3 måneder for måneds- og kvartalsskrifter og 6 måneder for uge- og 14 dages skrifter.

13. Lovvalg

Dansk Lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Dansk lovgivning anvendes, uanset om dansk international privatret anviser anden lovgivning.

14. Tvister og værneting

14.1. Opstår der i anledning af leverancen tvivl om varens kontraktmæssighed m.v., er det Ricken A/S’ ret at lade tvisten afgøre ved de almindelige domstole.

14.2. Sager vedr. aftaler mellem Ricken A/S og bestiller, anlægges ved Ricken A/S’ værneting (hjemsted), uanset hvilken af parterne der anlægger sagen.

15. Fortolkning

Ricken A/S’ salgs- og leveringsbetingelser er udarbejdet på dansk og oversat til andre sprog. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem udgaverne, skal den danske version lægges til grund ved fortolkning.